Jan Mankes

Jan Mankes - Silver Dollar Plant Japanese Jug